រោង​ចក្រ​ប្រអប់​ថ្នាំ​មូស

របស់​ឆៅ

របស់​ឆៅ

1- ការផ្តល់អាហារ

ការផ្តល់ចំណី

២-២- ការវាយដំ និងកិន

ការវាយដំនិងកិន

២- វាយ​និង​កិន

ការវាយដំនិងកិន

៣-ការ​ធ្វើ​ក្រដាស-(១)

ការធ្វើក្រដាស

៣-ការ​ធ្វើ​ក្រដាស-(២)

ការធ្វើក្រដាស

៣-ការ​ធ្វើ​ក្រដាស-(៣)

ការធ្វើក្រដាស

៣-ការ​ធ្វើ​ក្រដាស-(៤)

ការធ្វើក្រដាស

ការកាត់ក្រដាសកាតុងធ្វើកេស

ការកាត់ក្រដាសកាតុងធ្វើកេស

4-ការកាត់ក្រដាសកាតុងធ្វើកេស-(2)

ការកាត់ក្រដាសកាតុងធ្វើកេស

4- ក្រដាសកាតុងធ្វើកេស-(3)

ការកាត់ក្រដាសកាតុងធ្វើកេស

4- ក្រដាសកាតុងធ្វើកេស-(4)

ការកាត់ក្រដាសកាតុងធ្វើកេស

5-ការបោះត្រា-(1)

ការបោះត្រា

5-ការបោះត្រា-(2)

ការបោះត្រា

5-ការបោះត្រា-(3)

ការបោះត្រា

5-ការបោះត្រា-(4)

ការបោះត្រា

៦-សម្ងួតបន្ទប់-សម្ងួត-ផលិតផលពាក់កណ្តាលសម្រេច-បានបញ្ចប់-១

ការសម្ងួតបន្ទប់សម្ងួតផលិតផលពាក់កណ្តាលបានបញ្ចប់

6- សម្ងួតបន្ទប់-សម្ងួត-ផលិតផលពាក់កណ្តាលសម្រេច-បានបញ្ចប់-2

ការសម្ងួតបន្ទប់សម្ងួតផលិតផលពាក់កណ្តាលបានបញ្ចប់

6-សម្ងួតបន្ទប់-សម្ងួត-ផលិតផលពាក់កណ្តាលសម្រេច-បានបញ្ចប់-3

ការសម្ងួតបន្ទប់សម្ងួតផលិតផលពាក់កណ្តាលបានបញ្ចប់

6-សម្ងួតបន្ទប់-សម្ងួត-ផលិតផលពាក់កណ្តាលសម្រេច-បានបញ្ចប់-4

ការសម្ងួតបន្ទប់សម្ងួតផលិតផលពាក់កណ្តាលបានបញ្ចប់

៧- សម្រេច-ផលិតផល-វេចខ្ចប់-ដំណើរការ-២

ដំណើរការវេចខ្ចប់ផលិតផលដែលបានបញ្ចប់

៧- សម្រេច-ផលិតផល-វេចខ្ចប់-ដំណើរការ-៣

ដំណើរការវេចខ្ចប់ផលិតផលដែលបានបញ្ចប់

៧- សម្រេច-ផលិតផល-វេចខ្ចប់-ដំណើរការ-១

ដំណើរការវេចខ្ចប់ផលិតផលដែលបានបញ្ចប់

7- សម្រេច-ផលិតផល-វេចខ្ចប់-ដំណើរការ-(4)

ដំណើរការវេចខ្ចប់ផលិតផលដែលបានបញ្ចប់

៨

ការវេចខ្ចប់និងការដាក់ជង់នៃផលិតផលសម្រេច

៨-៣

ការវេចខ្ចប់និងការដាក់ជង់នៃផលិតផលសម្រេច

៨-២

ការវេចខ្ចប់និងការដាក់ជង់នៃផលិតផលសម្រេច

៨-១

ការវេចខ្ចប់និងការដាក់ជង់នៃផលិតផលសម្រេច

សិក្ខាសាលា-(1)

សិក្ខាសាលា

សិក្ខាសាលា-៣

សិក្ខាសាលា

សិក្ខាសាលា-(4)

សិក្ខាសាលា

សិក្ខាសាលា-(2)

សិក្ខាសាលា